งานบริการของเรา

ให้บริการด้านกฎหมายครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่การบอกกล่าว ทวงถาม ดำเนินคดี อุธรณ์ /ฎีกา สืบทรัพย์ และบังคับคดี ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

จรรยาบรรณของทนายความหน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ความซื่อสัตย์ต่อนายจ้าง
  • ความซื่อสัตย์ต่อตัวความ
  • การเอาใจใส่คดี
  • การตรงต่อเวลา
  • ยึดตัวบทกฎหมายเป็นหลักในการทำงาน
  • ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ

    ผู้เป็นทนายความจะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ 2529 ซึ่งออกตามความในมาตรา 27 (3) (จ) และ มาตรา 51