งานบริการของเรา

ให้บริการด้านกฎหมายครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่การบอกกล่าว ทวงถาม ดำเนินคดี อุธรณ์ /ฎีกา สืบทรัพย์ และบังคับคดี ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งานด้านกฏหมาย

บริการในคดีความด้านต่าง ๆ ทั้งคดีความทางแพ่ง คดีอาญา คดีทางธุรกิจ คดีปกครอง คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา

งานด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ

บริการจดทะเบียนบริษัทหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจและการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่าง ๆ แก่ทุกท่านที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจขึ้นใหม่เพื่อลดภาระความยุ่งยากของท่าน นอกจากนั้นยังให้บริการวางระบบงานและการควบคุมภายในตามแนวทางบัญชีภาษีอากร

บริษัท ศักยภาพไทยอินเตอร์กฏหมายและธุรกิจ จำกัด สถานที่ติดต่อ